Tampereen yliopiston opiskelijat työntekijöitä kuormittuneempia etätyöskentelystä – Yliopiston viestintä saa kiitosta | Radio Moreeni 98,4 MHz

Tampereen yliopiston opiskelijat työntekijöitä kuormittuneempia etätyöskentelystä – Yliopiston viestintä saa kiitosta

Kun koronavirustilanne sulki yliopistojen ovet, siirtyivät tuhannet opiskelijat ja työntekijät etätyöskentelyn pariin. Tampereen yliopisto toteutti pian poikkeusolojen alkamisen jälkeen kyselyn, jossa selvitettiin miten yliopiston opiskelijat ja henkilöstö suhteutuivat etätyöntekoon.

Tutkimuksen tieteellinen johtaja, dosentti Anne Mäkikangas kertoo, että kyselyssä korostui opiskelijoiden kokema kuormitus poikkeuksellisessa tilanteessa.

”Opiskelijoiden tuloksissa korostuu runsas koettu yksinäisyys ja korkea kuormittuneisuus. On kuitenkin merkillepantavaa, että etäopiskelun työtuntimäärä ei noussut suuren suureksi.”

Opiskeluun käytettiin kolmesta viiteen tuntia päivässä. Vaikka opiskelumäärä ei ole kuormittava, kytkeytyy siihen paljon muuta kuten epätietoisuus ja yleinen huoli tilanteesta. Mäkikankaan mukaan avoimissa vastauksissa käy selväksi, että työmäärä on kuitenkin lisääntynyt poikkeustilanteessa.

”Hyvin paljon on siirrytty esseemuotoiseen työskentelyyn tavallisten tenttien sijaan.”

Kansainvälisten opiskelijoiden vastauksissa korostui kuormittuneisuus, yksinäisyys ja tuen puute. Mäkikangas toteaa, että heidän tilanteensa on lähtökohtaisesti huonompi vieraassa maassa ja ilman fyysistä kontaktia yliopistolle.

”Kaikki menee yhdeksi mössöksi”

Kyselyn avulla haluttiin selvittää, miten opiskelijat ja henkilöstö ovat sopeutuneet etätyöskentelyyn. (Kuva: pexels.com)

Eräänä ongelmana etätyöskentelyssä ja -opiskelussa voidaan pitää sitä, että työnteko ja vapaa-aika vietetään samassa tilassa. Tämä nousi esille myös kyselyn vastauksissa.

”Opiskelijat toivat avovastauksissa tätä esille. Suorana lainauksena, ’että kaikki menee yhdeksi mössöksi’”, Mäkikangas sanoo.

Toisaalta on myös opiskelijoita, joiden opiskelu on parantunut poikkeustilanteessa. Mäkikankaan mukaan kyselyyn vastasi yli 4000 opiskelijaa, joten vastauksissa on variaatiota.

”Valtaosa on ihan mukavasti soljahtanut tilanteeseen. Noin kolmanneksella palautumisen ongelmat ovat korostuneet.”

Etätyöntekoa ja -opiskelua helpottavat selkeät työajat ja rentoutuminen. Vaikka pandemia-ajassa on normaalia arkea rajoittuneemmat tavat viettää vapaa-aikaa, esimerkiksi luonnossa liikkuminen on hyvä, palauttava vaihtoehto.

Vaikka motivaatio saattaa olla alhainen, on Mäkikankaan mukaan hyvä seurata omaa opintosuunnitelmaa. Suunnitelman seuraaminen mahdollistaa sen, että kesällä voi pitää jonkinlaista lomaa.

”Opiskelijoiden loman tarve pitäisi muistaa myös tässä hankalassa tilanteessa.”

Viestintä tilanteesta koettu hyväksi

Kysely järjestettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen ylioppilaskunnan sekä Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan kanssa. Mäkikangas kertoo, että yliopiston johdon yleinen kiinnostus työntekijöiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin toimi ikään kuin alullepanijana.

Sekä opiskelijat että työntekijät kokivat yliopiston tiedotuksen poikkeustilanteesta hyvänä. Aiemmin yliopisto on saanut kritiikkiä esimerkiksi viestinnästään.

”Nyt on tehty ryhtiliike ja toimittu hyvin tämän tiedottamisen suhteen”, Mäkikangas toteaa.

Kyselyn vastauksien perusteella työntekijöille siirtyminen etätyöntekoon oli helpompaa kuin opiskelijoille. Valtaosa kyselyyn vastanneista työntekijöistä koki ”työn imua”. Opetushenkilöstölle tilanne on kuitenkin ollut kuormittava, kun opetusjärjestelyt on jouduttu miettimään uudelleen.

Kysely toteutetaan uudelleen kesäkuun alussa. Tämän lisäksi ensimmäisessä kyselyssä kyseltiin halukkuutta seurantatutkimukseen, johon Mäkikankaan mukaan moni antoi suostumuksensa. Tällä tavoin päästään tutkimaan ilmiöiden muutoksia. Muille kysely lähetetään sähköpostilistojen kautta.

”Tarkoituksena on siis kerätä kaksi aineistoa kesäkuun alussa.”

Hyvinvointikyselyn yhteenveto on löydettävissä Tampereen yliopiston intrasta.

Toimittaja: Petra Viitanen

  • Tampereen yliopisto
  • Kuuntele lähetystä

  • Osastot

  • Arkisto


  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4

  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4
  • Tampereen yliopisto Kalevantie 4